top of page

Nieuws

Uitbreiding grasland en natte ruigte in de Molenbeekvallei


In de Molenbeekvallei zal vanaf half september 2022 het grote grasland uitgebreid worden. Daarvoor zullen een 70-tal populieren geveld worden en naast enkele kleinere inheemse bomen ook 4 zomereiken. Deze omvorming kadert in het Europese LIFE project Green Valleys en werd door de Vlaamse overheid goedgekeurd in het huidige natuurbeheerplan.

Door het mineraalrijke kwelwater in de bodem, kunnen in de Groene vallei erg soortenrijke graslanden ontwikkelen met zeldzame plantensoorten en talrijke orchideeën. In de zeer natte gebieden zoals dit grasland in de Molenbeekvallei, is er zelfs veen(vorming) aanwezig. Dat veen is erg zeldzaam in Vlaanderen en het kan enorme hoeveelheden CO2 kan opslaan (tot 5x meer dan bos). De populieren die hier ooit werden aangeplant zijn echter niet inheems en hebben dus weinig natuurwaarde. Daarom zal deze omvorming dus resulteren in meer en betere natuur, met bovendien een groter potentieel voor CO2-opslag. Ook zullen bepaalde opengemaakte delen minder frequent gemaaid worden, zodat er grote zegge kan ontwikkelen ter bevordering van de zeggekorfslak. Dit klein slakje is Europees beschermd en erg zeldzaam in Vlaanderen, maar het is dus wel aanwezig in onze Molenbeekvallei!

Op het bijgevoegde kaartje is aangeduid om welke zones het gaat. In zuidelijke richting zal het grasland over de volledige breedte uitgebreid worden (tussen beide wandelpaden, enerzijds langs de Molenbeek en anderzijds achter de scoutslokalen) tot aan de gasleiding. De zone tussen de Leibeek en de Molenbeek wordt omgevormd tot (dotter)grasland (zone A), het deel vanaf de Leibeek richting de scoutslokalen wordt omgevormd tot natte ruigte (zone B).

In noordelijke richting, ter hoogte van de zitbank die LIFE Green Valleys hier eerder al plaatste, wordt het grasland wat uitgebreid, met behoud van een hakhoutzone langs het wandelpad (zone C). Hier zullen eveneens nog enkele oude maaiselhopen verwijderd worden. Aan de overkant van de Leibeek wordt een minder frequent gemaaide zone ingericht (zone D).

Tijdens de werken kan er mogelijk tijdelijk wat hinder zijn zoals lawaai, stof of beperkte doorgang op de wandelpaden. We trachten, in nauw overleg met de aannemer, deze overlast tot een minimum te beperken. De voorziene einddatum van de werken is eind oktober 2022. Moest je toch nog vragen of opmerkingen hebben, kan je contact opnemen met Pieter Abts (pieter.abts@natuurpunt.be; 015 80 23 31).50 weergaven

Comments


bottom of page