top of page

Nieuws

Natuurpunt Herent is bezorgd over plannen parkgebied d'HoogvorstkasteelNatuurpunt Herent volgt met veel aandacht de ontwikkelingen in verband met de plannen van BVBA ARTWI (Park Malt) voor het parkgebied d'Hoogvorstkasteel in Herent. Wij delen hierbij de bezorgdheid van heel wat buurtbewoners over de impact van deze plannen op de natuur.Contradictorische plannen

Natuurpunt Herent staat positief tegenover de opmaak van een beheerplan om de natuurwaarde van dit gebied te vergroten. Ook het publiek toegankelijk maken van het parkgebied is een positief signaal. Dit zou zowel een meerwaarde voor de buurt als de natuur betekenen.


Langs de andere kant zijn er de plannen voor een langlopende zomerbar en het verder uitbouwen van een evenemententerrein op deze locatie. Dergelijke evenementen zullen zonder twijfel een negatieve impact hebben op de aanwezige natuur en zullen de inspanningen voor verdere natuurontwikkeling teniet doen. Beide plannen zijn volgens ons moeilijk met elkaar verzoenbaar.

Niet reglementaire kappingen

Wij stellen vast dat de uitgevoerde kappingen en uitdunningen van de bomen binnen de walgracht niet reglementair zijn verlopen en dat er hiervoor een PV werd opgesteld door de bevoegde dienst van het ANB (Agentschap Natuur en Bos). Wij verwachten dan ook dat de eventueel opgelegde compensatie- of herstelmaatregelen snel en correct zullen uitgevoerd worden.


Daarnaast vernamen wij dat er een tweede PV werd opgesteld in verband met het verwijderen van een houtkant en het aanbrengen van verhardingen. Wij vragen aan Park Malt om elke toekomstige ingreep binnen het parkgebied volgens de correcte procedures en steeds in overleg met het ANB aan te vragen en pas nadien uit te voeren om verdere fouten en schade te vermijden.


Waardevol parkgebied

Voor het parkgebied d´Hoogvorstkasteel zien wij als Natuurpunt alvast heel wat potentieel op vlak van natuur.


Het bosgebied en ook het leegstaande gebouw binnen de walgracht bieden mogelijkheden voor verdere natuurontwikkeling. Heel wat zogenaamde cultuurvolgers, maken bijvoorbeeld graag gebruik van leegstaande gebouwen als verblijf, nest- of kraamplaats. Denk aan kerkuilen, maar ook vleermuizen en marterachtigen.


De mooi ontwikkelde houtkanten langs de weides zijn erg waardevol voor vogels en andere dieren. Vleermuizen maken bijvoorbeeld dankbaar gebruik van dergelijke rechtlijnige landschapselementen om zich te oriënteren tussen hun verblijfplaats en jachtgebied.


Met een gericht beheer kunnen ook de weides zich verder ontwikkelen naar meer bloemrijke graslanden wat dan weer een positieve impact zou hebben voor allerlei insecten.


Verdere opvolging

Natuurpunt Herent zal zijn standpunten en bezorgdheden overbrengen via de gemeentelijke adviesraden waar wij vertegenwoordigers hebben (MAR, GECORO).

Wij blijven de verdere ontwikkelingen in dit dossier van nabij volgen en als lokale afdeling staan wij open om mee na te denken over de toekomstige plannen voor dit parkgebied.


355 weergaven

Comments


bottom of page