top of page

Nieuws

Evaluatie partijprogramma's verkiezingen 2018


14 oktober is het weer zover, want dan kan elk van ons voor een stukje mee het gemeentelijk beleid voor de komende zes jaren bepalen.

Wij, bestuursleden van Natuurpunt Herent, hebben op het vlak van natuurbehoud en natuurontwikkeling onze wensen en verwachtingen voor de volgende beleidsperiode op papier gezet. We hebben deze ook kenbaar gemaakt aan de Herentse politieke partijen door hen in januari van dit jaar ons memorandum te bezorgen.

Zoals je in het memorandum kan lezen hebben wij ons voornamelijk gericht op natuurbehoud en –ontwikkeling in de open ruimte en in het landbouwgebied.

Door de voortschrijdende verstedelijking in het gebied Brussel, Mechelen en Leuven staan de open ruimte en de natuurwaarden in en rond Herent zwaar onder druk.

Daarom hebben we een aantal doelstellingen naar voor geschoven die meer dan noodzakelijk zijn om de biodiversiteit binnen de open ruimte en in het landbouwgebied een kans te kunnen geven. Dit vraagt ook om een grensoverschrijdende aanpak, bv. om mogelijke bedreigingen zoals de uitbreiding van de luchthaven van Zaventem het hoofd te bieden. Natuurpunt is ook vragende partij voor inspraak en medezeggenschap in het natuur- en milieubeleid in een vroeg stadium.

Wij vroegen onze lokale politici hiermee rekening te houden en onze wensen zoveel mogelijk op te nemen in hun programma.

Nu alle verkiezingsprogramma’s bekend zijn hebben wij op neutrale en vergelijkende wijze nagegaan in welke mate de door ons naar voor geschoven doelen aan bod komen in de partijprogramma’s.

* Klik op de afbeelding hieronder om de tabel als pdf te bekijken.

Evaluatie partijpogramma's

Op nummer één van de opgenomen doelstellingen (bij 5 van de 6 partijen) staat de keuze voor inbreiding en kernversterking. Een expliciete verwijzing naar de door de Vlaamse regering aangekondigde betonstop is meestal niet terug te vinden in de programma’s maar het is duidelijk dat de gemeente Herent hier werk van zal moeten maken in de volgende beleidsperiode. Uit een recente analyse van Natuurpunt blijkt immers dat de betonsnelheid – dit is de evolutie van de oppervlakte aan bebouwde percelen en dus het verlies aan open ruimte – in de periode 2001 – 2016 194 m²/dag bedroeg.

Daarnaast willen zeker vier van de zes partijen expliciet een goede samenwerking tussen de gemeente en Natuurpunt, opteren zij voor het behoud en de instandhouding van de open ruimte, zijn ze voorstander van de openstelling van de trage wegen in het buitengebied en van de aanleg van speelbossen. En tot slot steunen ze ook natuurvriendelijke initiatieven door burgers en verenigingen.

Blijkbaar zijn de Herentse koesterburen – de baardvleermuis, het geel walstro, de moerasvaren, de huiszwaluw, de ijsvogel, de patrijs, de kamsalamander en de sleedoornpage – onbekend want ze komen maar in twee van de zes partijprogramma’s voor en ook gemeentegrensoverschrijdende samenwerking op het vlak van natuurbehoud en – ontwikkeling scoort zwak terwijl de natuur geen grenzen kent. Op dat vlak geven de Natuurpuntafdelingen van Herent, Kortenberg, Kampenhout en Steenokkerzeel, samenwerkend binnen de Groene Vallei, nochtans het voorbeeld met de organisatie van een Walk for Nature in de Groene vallei, de medewerking aan een nieuw wandelwegennetwerk en aan het LIFE-project Green Valleys van de Europese Commissie,...

Ook de resterende afvalwaterknelpunten, een meer natuurvriendelijk bermbeheer en de bescherming van onze holle wegen verdienen meer aandacht, evenals tot slot de versterking van de natuurwaarden in het landbouwgebied.

Met dit overzicht kunt u samen met ons oordelen over de steun die we op het vlak van natuurbehoud en –ontwikkeling van onze politieke partijen mogen verwachten in de volgende beleidsperiode.

192 weergaven
bottom of page