Nieuws

Evaluatie partijprogramma's verkiezingen 2018


* Download het volledige bericht als pdf

* Download de vergelijkende tabel als pdf * Download het memorandum als pdf

14 oktober is het weer zover, want dan kan elk van ons voor een stukje mee het gemeentelijk beleid voor de komende zes jaren bepalen.

Wij, bestuursleden van Natuurpunt Herent, hebben op het vlak van natuurbehoud en natuurontwikkeling onze wensen en verwachtingen voor de volgende beleidsperiode op papier gezet. We hebben deze ook kenbaar gemaakt aan de Herentse politieke partijen door hen in januari van dit jaar ons memorandum te bezorgen.

Zoals je in het memorandum kan lezen hebben wij ons voornamelijk gericht op natuurbehoud en –ontwikkeling in de open ruimte en in het landbouwgebied.

Door de voortschrijdende verstedelijking in het gebied Brussel, Mechelen en Leuven staan de open ruimte en de natuurwaarden in en rond Herent zwaar onder druk.

Daarom hebben we een aantal doelstellingen naar voor geschoven die meer dan noodzakelijk zijn om de biodiversiteit binnen de open ruimte en in het landbouwgebied een kans te kunnen geven. Dit vraagt ook om een grensoverschrijdende aanpak, bv. om mogelijke bedreigingen zoals de uitbreiding van de luchthaven van Zaventem het hoofd te bieden. Natuurpunt is ook vragende partij voor inspraak en medezeggenschap in het natuur- en milieubeleid in een vroeg stadium.

Wij vroegen onze lokale politici hiermee rekening te houden en onze wensen zoveel mogelijk op te nemen in hun programma.

Nu alle verkiezingsprogramma’s bekend zijn hebben wij op neutrale en vergelijkende wijze nagegaan in welke mate de door ons naar voor geschoven doelen aan bod komen in de partijprogramma’s.

* Klik op de afbeelding hieronder om de tabel als pdf te bekijken.

Evaluatie partijpogramma's