Nieuws

Memorandum gemeenteraadsverkiezingen 2018


Algemene vaststelling

Natuurpunt Herent ervaart het huidige beleid van het gemeentebestuur inzake natuurbehoud en –ontwikkeling als positief.

Onze afdeling, die al sinds de jaren 1980 op belangeloze en vrijwillige basis zich op dit vlak inzet, kan op een vruchtbare samenwerking met het gemeentebestuur terugblikken.

Tijdens de voorbije bestuursperiode was er op diverse vlakken een intense samenwerking:

  • promotie: de aankondiging van onze activiteiten in de Infokrant van Herent, de uitreiking van de labels Natuur in de tuin, de organisatie van de Nacht van de duisternis en activiteiten aan de Mollekensberg;

  • financiële steun: de gemeentelijke bijdrage van 10% voor de financiering van terreinaankopen (en de achterstand ter zake is ook volledig weggewerkt!) en de subsidiëring van onze vereniging via de Cultuurraad;

  • logistieke ondersteuning: het afvoeren van het maaisel, het maaien en beheren van het Natuurleerpad en de uitbreiding van dit pad.

Resultaten bleven dan ook niet uit. De Herentse natuur- en bosgebieden Ter Neppen, Molenbeekvallei en Kastanjebos floreren als nooit tevoren.

Aan een aantal punten dient nochtans nog dringend en ernstig gewerkt met name de openstelling van de trage wegen in het buitengebied, het implementeren van het RUP Open ruimte en de realisatie van de geplande speelbossen.

Wij zijn vragende partij dat deze samenwerking in de toekomst qua promotie, financiële en logistieke ondersteuning kan verder gezet worden.

Wij blijven alleszins bereid ons, in samenspraak met de gemeente, voor de natuur in Herent verder in te zetten.

Aandacht voor de natuur in de open ruimte

Wij gaan er van uit dat het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Open ruimte voor de gemeente de leidraad is voor een goed onderbouwde gemeentelijke aanpak van het behoud en de instandhouding van onze sterk onder verstedelijkingsdruk staande open ruimte.

Wij vragen uw partij de komende legislatuur de binnen dit plan gestelde doelstellingen – waaronder een groene verbinding van de Herentse natuurgebieden Kastanjebos en Molenbeekvallei – verder tot uitvoering te brengen. Ook een actieve handhaving van de stedenbouwkundige voorschriften opgenomen in het RUP Open ruimte is gewenst.

Wij schuiven voor deze aanpak specifiek onderstaande aandachtspunten naar voor, waarvan wij stellig hopen dat ze door uw partij zullen behartigd worden.

  • De huidige stedenbouwkundige aanpak op gemeentelijk vlak van inbreiding en kernversteking van de woonzones in de plaats van het aansnijden van de open ruimte dient strikt verder gezet te worden, met de nodige aandacht voor groenvoorziening in de kernen.

  • De trage wegen in het buitengebied dienen opengesteld te worden voor de wandelaars en bruikbaar gemaakt en gehouden. Daartoe heeft onze afdeling begin 2014 een voorstel van prioritair open te stellen trage wegen opgesteld en bezorgd aan het gemeentebestuur. Dit bleef echter zonder gevolg. Het openstellen van de door Natuurpunt Herent aangestipte trage wegen brengt geen overdreven kosten voor de gemeente mee. Met enig gegrond overleg moet er al veel bereikt kunnen worden. Hieraan wil Natuurpunt Herent graag meewerken.

  • Op het vlak van afvalwaterlozing heeft de gemeente de voorbije jaren heel wat inspanningen geleverd (o.a. door de aanleg van IBA’s in het buitengebied en in het kader van de Aquafin-werkzaamheden aan de Mechelse steenweg). Niettemin blijven op diverse plaatsen in natuurgebied en landbouwgebied sloten, grachten en beken dienst doen als open riolen. Dit is onder meer het geval in de Kleine Spekstraat – waarvan het afvalwater rechtstreeks in het Kastanjebos terecht komt – en in de Binnenstraat waar het vervuild water van de Beysemveldloop ongezuiverd in de Leibeek en verder de Molenbeek stroomt.

  • In 2019 dient de Watergroep voor zijn waterwinning in het Kastanjebos een nieuwe milieuvergunning te bekomen. Hierbij moet worden vermeden dat het natuurgebied door overdreven of seizoensgebonden ongepaste wateronttrekking verder verdroogt waardoor dit kwelrijk watergebied zijn eigen, specifieke plantengroei zou verliezen. De maximum waterdebieten, die kunnen onttrokken worden op basis van de huidige vergunning, dienen afgeschaft te worden of drastisch verlaagd. Enige steun bij ons gemotiveerd verzet is meer dan noodzakelijk. Natuurpunt verbindt er zich toe om u tijdig van de